REGLER OG RETNINGSLINJER

Sønderborg Advokaterne I/S er etableret på følgende adresse:

Nørrekobbel 7B
6400 Sønderborg

Vi kan kontaktes på 74 42 64 65 og post@s-advokaterne.dk.
CVR-nr: 27456804.

Sønderborg Advokaterne I/S er organiseret som et interessentskab bestående af følgende interessenter:

– Advokat Carsten Højer &

– Advokat Marcus Rey.

Sønderborg Advokaterne I/S har klientbankkonto i Danske Bank, kontonr. 3227 3227130563

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Sønderborg Advokaterne I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Sønderborg Advokaterne I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Sønderborg Advokaterne I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Sønderborg Advokaterne I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Sønderborg I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Sønderborg Advokaterne I/S eller hvis klienten ønsker at klage over en advokats adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk