PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

COOKIES
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at analysere trafikken ved brugen af vores hjemmeside.
Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvem du er. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger,
bør du slette dine cookies (se vejledning nedenfor) og undlade videre brug af websitet.

”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at udføre statistik.
Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Der skelnes imellem tre typer af cookies:

· Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren.
· Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics.
De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde.
· Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden.

Cookies på Sønderborg Advokaterne I/S’ hjemmeside
Der bruges cookies på vores hjemmeside, og deres formål er at forbedre din brugeroplevelse.
Cookies sat af vores hjemmeside har en levetid på 30 dage.

Der bruges følgende typer af cookies:

·      Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie).

Hvis du vil undgå cookies
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

PERSONDATA
Sønderborg Advokaterne anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig,
bl.a. når du bruger vores hjemmeside, etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Sønderborg Advokaterne I/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget/modtager om dig.
Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til reglerne eller til vores behandling af dine oplysninger.
Vores kontaktoplysninger er som følger:

Sønderborg Advokaterne I/S
Nørrekobbel 7B
6400 Sønderborg
CVR-nr.: 27456804
Telefon: 7442 6465
Mail: post@s-advokaterne.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine almindelige personoplysninger i sammenhæng med levering af ydelser under klientaftalen, ligesom der kan der være særlige retslige forpligtigelser, som nødvendiggør vores indhentelse af personoplysninger herunder særligt hvidvaskloven.

Endvidere kan vor behandling af almindelige personoplysninger ske med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af følsomme personoplysninger sker alene, når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, jf. Artikel 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

· Almindelige personoplysninger herunder cpr.nr, navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, bankkonti, kreditkortoplysninger, billeder, dokumenter, e-mails som kan indeholde oplysninger om lønforhold og lønsedler, klientoplysninger og andre identifikationsoplysninger.

· Følsomme personoplysninger herunder økonomiske forhold, strafbare forhold, religiøse forhold, sociale problemer, racemæssig eller etnisk baggrund, politiske, religiøse, filosofiske oplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuelle forhold, billeder, dokumenter og e-mails som kan indeholde følsomme personoplysninger og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til andre, i det omfang klientforholdet kræver dette.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år fra sagen afsluttes. Opbevaringsperioden på 10 år har sin hjemmel i forældelsesloven.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte os.

· Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

· Ret til berigtigelse
(rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

· Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.

· Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

· Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

· Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én data-ansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Undtagelser til oplysningspligten
Som registreret har du ret til at blive informeret om Sønderborg Advokaternes behandling af dine personoplysninger. Sønderborg Advokaternes advokater er dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor Sønderborg Advokaterne i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

Sønderborg Advokaterne kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.

Herudover vil Sønderborg Advokaterne kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne,
eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats – eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen – at give dig oplysningerne.

Behandlingssikkerhed 
Vi behandler altid dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning,
herunder de påkrævede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi har bl.a. etableret procedurer for at sikre,
at dine personlysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.